Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 651
Ревізійна комісія вправі залучати до проведення перевірок (ревізій) експертів з числа осіб, які не перебувають на штатних посадах у Компанії.

11.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії.

Члени ревізійної комісії вправі брати участь у роботі загальних зборів акціонерів та засіданнях спостережної ради Компанії з правом дорадчого голосу.

11.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів Компанії не вправі затверджувати баланс Компанії.

11.7. Ревізійна комісія Компанії зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії.

12. Трудовий колектив Компанії

12.1. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.

12.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.

12.3. Трудовий колектив Компанії:

а) розглядає і схвалює проект колективного договору;

б) заслуховує інформацію про виконання колективного договору сторонами;

в) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

г) разом з акціонерами вирішує інші питання соціального розвитку Компанії.

12.4. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

13. Облік та звітність

13.1. Компанія веде оперативний, бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

13.2. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Компанії.

13.3. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

13.4. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності до органів державної статистики та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

14. Порядок внесення змін до цього Статуту

14.1. Внесення змін до цього Статуту належить виключно до компетенції загальних зборів Компанії.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, рішення про внесення змін до цього Статуту приймає Кабінет Міністрів України.

14.2. Рішення загальних зборів акціонерів Компанії про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 2/3 акціонерів, які взяли участь у зборах.

14.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, наслідком яких є зміна назви Компанії, її організаційної форми чи форми власності майна, на якій вона заснована, проводиться державна перереєстрація Компанії відповідно до законодавства.

15. Припинення діяльності

15.1. Діяльність Компанії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.

У разі реорганізації Компанії всі її права та обов'язки переходять до правонаступників.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes