Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
Порядок створення та розмір відрахувань до цих фондів визначається спостережною радою Компанії.

9.3. Для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Компанії.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, які проводяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

9.4. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду.

9.5. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого прибутку Компанії і розподіляється між акціонерами пропорційно їх участі у статутному фонді.

Виплата дивідендів здійснюється щороку до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому затверджено баланс та звіт Компанії, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином згідно із законодавством.

Дивіденди на частку акцій, які перебувають у власності держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Компанії.

10. Органи управління

10.1. Органами управління Компанії є:

загальні збори акціонерів;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

10.2. Загальні збори акціонерів Компанії.

10.2.1. Вищим органом управління Компанії є загальні збори акціонерів.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, повноваження вищого органу управління Компанії, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, здійснює спостережна рада або правління Компанії. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у цей період приймає Кабінет Міністрів України.

10.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Компанії і затвердження її планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Компанії;

в) обрання та відкликання голови і членів спостережної ради;

г) обрання та відкликання голови і членів правління;

г) затвердження річних результатів діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, термінів та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

д) обрання та відкликання голови і членів ревізійної комісії;

е) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Компанії;

є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Компанії;

ж) вирішення питання про придбання Компанією акцій, що нею випускаються;

з) утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;

и) визначення умов оплати праці посадових осіб Компанії, її дочірніх підприємств, філій та представництв;

і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує еквівалентну 200000 мінімального розміру заробітної плати виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на дату укладення договорів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes