Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
ї) прийняття рішення про передачу функцій з ведення реєстру прав власності на акції Компанії незалежному реєстратору;

й) прийняття рішення про продаж або відчуження будь-яким іншим способом пакетів акцій, переданих до статутного фонду Компанії;

к) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами "б" - "|", "й", "к", належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Компанії.

Загальні збори акціонерів вирішують інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та засновницьких документів Компанії.

За рішенням загальних зборів акціонерів Компанії вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано спостережній раді та правлінню Компанії.

10.2.3. Загальні збори акціонерів визнаються правоможними, якщо в них узяли участь акціонери, які в сукупності володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.

У роботі зборів акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени спостережної ради правління та ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.

10.2.4. Акціонери можуть доручати реалізацію своїх прав третім особам згідно з рішенням загальних зборів.

Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це правління Компанії.

10.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до цього Статуту, припинення діяльності Компанії, а також утворення і припинення діяльності її філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.

Голосування на зборах акціонерів Компанії проводиться за принципом "одна акція - один голос". Порядок голосування визначається зборами акціонерів Компанії.

10.2.6. Загальні збори акціонерів Компанії скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Позачергові збори акціонерів скликаються головою правління Компанії на вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії, а також у разі неплатоспроможності Компанії чи в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Компанії.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Компанії, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери вправі самі скликати позачергові збори.

10.2.7. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Компанії повинне бути зроблено письмово не пізніше ніж за 45 днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного.

У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання про зміну статутного фонду Компанії обов'язково зазначаються:

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

б) пропозиції про внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;

в) дані про кількість акцій, які додатково випускаються або вилучаються з обігу, та їх загальну вартість;

г) відомості про нову номінальну вартість акцій;

|) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або вилучення їх з обігу;

д) дата початку і закінчення підписки на акції, які випускаються додатково, або вилучення їх з обігу;

е) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду;

є) порядок розподілу між акціонерами акцій, які випускаються додатково або вилучаються з обігу.

10.2.8. Загальні збори акціонерів Компанії веде голова спостережної ради Компанії.

Хід зборів акціонерів Компанії та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписується головою та секретарем зборів.

Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії зберігається нарівні з фінансовими документами.

10.3. Спостережна рада Компанії.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes