Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
Рішення спостережної ради оформляється протоколом, який підписується головою ради.

Книга протоколів засідань спостережної ради зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час надається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

10.3.6. Спостережну раду очолює голова, який обирається загальними зборами акціонерів Компанії на термін повноважень ради, крім випадку, передбаченого абзацом третім підпункту 10.3.1 цього Статуту.

Голова спостережної ради має заступника, який обирається (призначається) у порядку, встановленому для обрання голови ради.

10.3.7. Голова спостережної ради Компанії:

а) скликає та організовує ведення засідань спостережної ради;

б) забезпечує підготовку необхідних матеріалів з питань, що виносяться на розгляд на засіданнях спостережної ради;

в) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії;

г) укладає контракт з головою правління Компанії.

10.4. Правління Компанії.

10.4.1. Виконавчим органом управління Компанії, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю, є правління.

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії і несе перед ними відповідальність за свою роботу.

10.4.2. Правління обирається загальними зборами акціонерів Компанії терміном на 5 років.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, голова правління, заступники голови правління та члени правління призначаються Кабінетом Міністрів України.

10.4.3. У разі вибуття члена правління з його складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена правління на решту терміну повноважень правління.

10.4.4. Правління Компанії правоможне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як 2/3 його членів.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписується головою.

Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час надається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

10.4.5. До компетенції правління Компанії належить:

а) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії;

б) прийняття за погодженням із спостережною радою Компанії рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;

в) вирішення питань керівництва роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

г) підготовка та попередній розгляд усіх питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та на засіданнях спостережної ради, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів, організація виконання рішень зборів акціонерів Компанії та її спостережної ради;

|) забезпечення дотримання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами законодавства;

д) розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, прийняття рішень за його результатами;

е) розгляд і подання загальним зборам акціонерів Компанії та спостережній раді річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність відокремлених структурних підрозділів Компанії;

є) ведення книги реєстрації акцій у випадках, передбачених пунктом 8.3 цього Статуту;

ж) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes