Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
1) Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансовий стан Компанії;

2) реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про них;

3) протоколи зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії;

4) перелік осіб, які мають доручення на представництво Компанії;

відчужувати акції Компанії, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством, заповідати їх;

викуповувати у першочерговому порядку додатково випущені акції Компанії;

одержати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.4. Акціонери зобов'язані:

дотримуватися вимог засновницьких документів Компанії і виконувати рішення загальних зборів акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі щодо оплати акцій;

брати участь в управлінні справами Компанії;

не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.

Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.5. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

6. Майно Компанії

6.1. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

Майно Компанії формується за рахунок:

майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником;

доходів, одержаних від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, доходи (дивіденди) від діяльності дочірніх підприємств Компанії та від володіння акціями;

кредитів (позичок) банків;

майна, переданого засновником у користування;

продукції, виробленої Компанією в результаті власної господарської діяльності;

інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

6.2. Компанія є власником:

майна, переданого їй засновником у власність;

доходів, отриманих від власної господарської діяльності;

доходів від володіння акціями та іншими корпоративними правами, які належать Компанії;

іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes