Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
3.5. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи із споживчого попиту на її продукцію, роботи і послуги. Плани складаються на основі договорів із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

3.6. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод, а також через біржі та посередницькі організації.

3.7. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети та предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

3.8. Компанія провадить діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, розробляє інвестиційні проекти та контролює хід їх виконання, бере участь в економічному експерименті із залучення коштів міжнародних фінансових ринків.

3.9. Компанія сприяє науково-технічному співробітництву з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організує навчання та стажування своїх спеціалістів за кордоном.

4. Юридичний статус Компанії

4.1. Компанія є відкритим акціонерним товариством, володіє пакетом акцій, що належить державі, та майном підприємств, які входять до її складу, і провадить виробничо-фінансову діяльність.

Компанія є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

4.2. Компанія має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням власного фірмового знака, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

4.3. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоуправління і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами.

4.4. Компанія може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати в установленому порядку з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами договори (контракти), зокрема лізингу, оренди, купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо, виступати від свого імені у суді, арбітражному та третейському судах України, а також у судах інших держав.

Компанія має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку.

Компанія здійснює права власника щодо акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав, якими вона володіє.

4.5. Компанія має право утворювати в установленому порядку дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджуваних Компанією.

4.6. Частина майна і коштів Компанії може бути передана її дочірнім підприємствам, філіям або представництвам за рішенням правління, в тому числі на умовах окремого договору. Утворені Компанією дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Компанії. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, що призначаються правлінням Компанії.

4.7. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Компанії тільки у межах належних їм акцій Компанії.

4.8. Компанія разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів.

4.9. Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно із законодавством, утворювати тимчасові творчі колективи.

4.10. Компанія має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також залучати до роботи в ній працівників підприємств та установ, які співпрацюють з Компанією, але не входять до її складу відповідно до законодавства.

5. Засновник та акціонери Компанії

5.1. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

5.2. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Кабінету Міністрів України - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії та в особі Фонду державного майна - після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим рішенням про приватизацію її майна;

юридичні особи різних форм власності та громадяни, що набули права власності на акції Компанії в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Акціонери мають право:

брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

обиратися й бути обраними до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів управління Компанії з урахуванням умов, визначених цим Статутом;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Компанії, а саме:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes