Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
10.3.1. Спостережна рада утворюється для здійснення контролю за діяльністю правління Компанії та вирішення окремих питань управління її справами.

Спостережна рада призначається терміном на 5 років.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, персональний склад спостережної ради Компанії, в тому числі її голова, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перші загальні збори акціонерів обирають спостережну раду Компанії у новому складі та визначають її компетенцію.

^

z0

>*B*

:

\x0161O

O

i

\x00F0

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2546:\x1C00 спостережної ради не можуть бути членами правління Компанії.

У разі вибуття члена спостережної ради з її складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена спостережної ради на решту терміну повноважень ради.

10.3.3. До компетенції спостережної ради Компанії належить:

а) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів Компанії та діяльністю правління;

б) заслуховування звітів голови та членів правління з питань діяльності Компанії;

в) організація підготовки та попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів Компанії;

г) визначення умов оплати праці голови і членів правління Компанії, керівників її філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, а також прийняття рішень про притягнення цих осіб до матеріальної відповідальності;

|) призначення та відкликання голови і членів ревізійної комісії Компанії, заслуховування їх звітів;

д) погодження рішень правління Компанії про утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень.

Спостережна рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

10.3.4. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на 3 місяці. Засідання спостережної ради скликаються її головою.

Позачергові засідання спостережної ради проводяться на вимогу не менш як 1/3 членів ради або ревізійної комісії Компанії.

Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як 3/4 членів ради.

10.3.5. Рішення спостережної ради Компанії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes