Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 651
Кількісний та персональний склад правління визначається загальними зборами акціонерів за поданням голови правління.

10.4.6. Правління Компанії очолює його голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління Компанії вправі без доручення вчиняти юридичні дії від її імені.

10.4.7. Відповідно до своєї компетенції голова правління Компанії:

а) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;

б) розпоряджається відповідно до законодавства і цього Статуту майном та коштами Компанії;

в) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами;

г) видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

|) встановлює порядок підписання договорів та інших угод від імені Компанії;

д) наймає і звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

е) призначає на посаду і звільняє з посади заступників голови правління із числа членів правління Компанії (крім випадку, передбаченого абзацом другим підпункту 10.4.2 цього Статуту) та розподіляє обов'язки між ними;

є) затверджує структуру апарату Компанії та положення про його структурні підрозділи;

ж) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

з) затверджує інструкції та інші документи Компанії в межах своєї компетенції;

и) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;

і) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств Компанії;

ї) підписує договори (контракти) та інші угоди від імені Компанії;

й) приймає рішення про організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для проведення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, які виконуються підприємствами Компанії, її відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами, затверджує умови цих конкурсів;

к) погоджує договори про спільну інвестиційну діяльність, які укладаються підприємствами, установами, організаціями та структурними підрозділами Компанії;

л) затверджує штатний розпис апарату Компанії.

Голова правління Компанії виконує інші функції, не віднесені до компетенції інших органів управління Компанії.

10.4.8. Голова правління Компанії організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки. Голова правління, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з охорони державної таємниці призначає посадову особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці. Ця посадова особа за погодженням з центральним органом виконавчої влади з охорони державної таємниці вводиться до складу правління Компанії. Облік військовозобов'язаних ведеться та мобілізаційні заходи здійснюються згідно із законодавством України.

11. Ревізійна комісія Компанії

11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснює ревізійна комісія.

Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну комісію, затвердженого спостережною радою Компанії.

11.2. Ревізійна комісія Компанії обирається (призначається) відповідно до цього статуту терміном на 5 років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени спостережної ради, голова правління, заступники голови правління та члени правління Компанії.

У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів, спостережна рада Компанії обирають нового члена комісії на решту терміну повноважень ревізійної комісії.

11.3. Перевірка результатів господарсько-фінансової діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, спостережної ради Компанії, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більш як 10 відсотками акцій Компанії.

11.4. На вимогу ревізійної комісії обов'язково подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи, особисті пояснення посадових осіб Компанії.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes