Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

6.3. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Компанії.

6.4. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та (або) управління, не підлягає відчуженню. Користування та (або) управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

7. Статутний фонд Компанії

7.1. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків засновника створюється статутний фонд у розмірі 4,3 млн. гривень.

7.2. Статутний фонд Компанії поділяється на 4300 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень кожна.

7.3. Статутний фонд Компанії у період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про її приватизацію та продажу не менш як 60 відсотків акцій Компанії, може бути збільшено за рішенням засновника, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачено за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного фонду провадиться шляхом випуску нових акцій та (або) підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання додатково випущених в обіг акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду Компанії після проведення перших загальних зборів акціонерів Компанії приймається відповідно до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ).

7.4. Рішення про зменшення статутного фонду Компанії приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про його збільшення.

Зменшення статутного фонду провадиться шляхом зменшення номінальної вартості акцій або кількості акцій, викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного фонду Компанії не допускається.

Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або зменшенням статутного фонду, набирають чинності з моменту їх включення до державного реєстру.

7.5. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені зміною статутного фонду.

8. Акції Компанії

8.1. Компанія випускає акції на величину її статутного фонду і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.2. Випуск акцій здійснюється в документальній формі. Право власності на цінні папери підтверджується витягом з реєстру акціонерів. Такий витяг не є цінним папером.

8.3. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією або незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.

8.4. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії.

Після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії засновник передає Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу. Водночас до Фонду державного майна переходять усі права та обов'язки акціонера на передану для продажу частку акцій.

8.5. Акціонери можуть без обмежень розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

8.6. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.

8.7. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією у власність акцій.

8.8. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму не більш як 25 відсотків розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених в обіг акцій.

8.9. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства України.

9. Прибуток Компанії та порядок його використання

9.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії є прибуток.

Прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу та матеріального стимулювання працівників, виплати дивідендів.

9.2. За рахунок прибутку, що залишається після розрахунків з бюджетом, Компанія створює фонди: резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний тощо.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes