Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві, Детальна інформація

Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 4114
2.1. Організація обліку, контролю й аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи управління підприємством з використанням автоматизованих робочих місць PAGEREF _Toc454965019 \h 28

2.2. Елементи організації бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки PAGEREF _Toc454965020 \h 32

Висновки PAGEREF _Toc454965021 \h 39

Додатки PAGEREF _Toc454965022 \h 42

Бібліографія PAGEREF _Toc454965023 \h 48РефератРозрахунково-пояснювальна записка на 48 сторінок, 6 малюнків, 3 графіки, бібліографія на 10 джерел.

В роботі визначена схема організації і автоматизації бухгалтерського обліку в дорожньому підприємстві, яка забезпечує оперативне кервництво підприємством для здійснення господарської операції з найбільш ефективним використанням оборотних коштів підприєжмства з метою одержання максимальних прибутків, ефективного використання власних активів підприємства, своєчасних розрахунків з бюджентом.

Здійснено аналіз організації бухгалтерського обліку в дорожньому підприємстві, вивчено документооборот в системі обліку дорожньої галузі і можливості впровадження автоматизованого бухгалтерського обліку з використанням існуючих бухгалтерських програм.

Вступ

В умовах ринкової економіки значна роль належить бухгалтерському обліку, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами.

Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних товариств тощо). Облік ведеться у вартісному, натуральному та трудовому вимірниках. Він грунтується на суворому дотриманні документації і здійснюється на основі державних правових актів, тобто на основі правових чинників, що передбачають виникнення виробничих підрозділів (цех, бригада, ланка, виробник), малих підприємств.

Важливі вимоги до бухгалтерського обліку - його простота, чіткість, достовірність поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю.

Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, а також джерел їх утворення. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання. Так, на цукровому заводі предметом бухгалтерського обліку є процес виробництва, реалізації цукру тощо; в дорожньо-будівельному підприємстві - процес будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Таким чином предмет бухгалтерського обліку вивчає стан і використання коштів підприємства в процесі господарської діяльності.

Особливу увагу обліку слід приділити якщо зважити на те наскільки складним механізмом являється дорожній комплекс України, на чолі якого стоїть Міністерство Транспорту України, а роль управління дорожнім господарством відведена Українській державній корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (УКРАВТОДОР). Весь цей комплекс складається з 783 підприємств та їх підрозділів державного і недержавного секторів (Додаток 1). Джерелами фінансування цієї системи являються: відрахування коштів підприємствами й господарськими організаціями; відрахування від доходів по експлуатації автомобільного транспорту; збір від продажу паливно-мастильних матеріалів та інші надходження, структура яких наведена у Додатку 2. А облік у цьому комплексі має поєднати у єдине ціле надходження коштів, перерозподіл їх між тими чи іншими ланками галузі, оцінку результату від діяльності комплексу та ще багато інших питань від яких залежить ефективне управління всією системою.

Для потреб управління дорожніми підприємствами бухгалтерський облік повинен надавати повну та своєчасну інформацію, що потребує його належної організації. В бухгалтерії організаційний процес є засобом, за допомогою якого об’єднуються трудові ресурси, матеріали, технологія, інформація для досягнення поставлених перед обліком завдань. Ефективна організація обліку сприяє оптимальному використанню ресурсів, мінімізує витрати виробництва.

На тлі цього слід враховувати що сучасний рівень розвитку характеризується комп’ютеризацією всіх сфер народного господарства країни: вирішенням принципово нових задач обліку, аналізу, контролю й управління; застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин та автоматизованих робочих місць (АРМ) облікових працівників.

. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

1.1. Сутність та задачі обліку

Бухгалтерський облік, як наука, являє собою вчення про систему отримання, обробки та видачі облікової інформації з метою використання її в управлінні ланками народного господарства.

В процесі обліку господарської діяльності підприємствами використовуються три види вимірювачів: натуральні, трудові та грошові. Натуральні вимірювачі приймаються для отримання відомостей про об’єкти обліку в натуральному вигляді (тони, літри, метри тощо). Трудові вимірювачі встановлюють кількість витраченої праці в одиницю часу окремим працівником та колективом в цілому. Ці вимірювачі часто використовують в сполученні з натуральними для визначення продуктивності праці робітників. Грошові вимірювачі використовуються для відображення об’єктів обліку в єдиному, однорідному виразі. Використання грошового вимірювача дозволяє отримувати узагальнюючі показники різнорідних господарських засобів та процесів.

Бухгалтерський облік являє собою систему безперервного відображення засобів (по їх видам та джерелам) та процесів господарської діяльності. Особливості бухгалтерського обліку полягають у наступному:

використовуються всі три вимірювачі – натуральні, трудові та грошові;

облік суворо документовано;

здійснюється в певному порядку на основі документів;

запис здійснених господарських операцій відображаються по облікових рахунках бухгалтерського обліку;

по всіх засобах періодично здійснюється інвентаризація;

облік являється суцільним за обсягом операцій підприємства та безперервним у часі.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes