Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 736
місцезнаходження, телефон;

дата та номер свідоцтва про внесення в РІСІ;

дата припинення діяльності фонду та дату початку розрахунків з учасниками (для закритого фонду), при цьому дата початку розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох місяців після дати припинення його діяльності;

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для відкритого та інтервального інвестиційних фондів);

в) дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради (у разі її створення): прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді;

г) відомості про винагороду компанії з управління активами ІСІ;

|) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;

д) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом;

е) відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

дата та номер рішення уповноваженого органу товариства про випуск інвестиційних сертифікатів;

загальна сума випуску, номінальна вартість, вид, кількість та форма випуску проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних, для юридичних осіб - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу;

дата початку та закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів (для закритих фондів) у форматі дд/мм/рр;

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів;

адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів;

запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів;

порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати;

мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор;

терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для закритих фондів);

є) зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків;

ж) зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся;

з) перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів із зазначенням номера свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та органу, що видав відповідне свідоцтво (із зазначенням за кожним випуском кількості, номінальної вартості та суми випуску інвестиційних сертифікатів), пайового інвестиційного фонду;

и) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі випуску інвестиційних сертифікатів) або депозитарій (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефона, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для депозитарію), терміну їх дії;

і) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії;

ї) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, терміну його дії;

й) відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, терміну її дії;

к) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери компанії з управління активами (у разі здійснення таких операцій);

л) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на заняття аудиторською діяльністю та терміну її дії;

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, несуть особи, що його підписали.

Розділ 3. Розміщення інвестиційних сертифікатів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes