/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2767
Скачати "Курсова на тему Аналіз підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Реалізація продукції – це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства, саме на цій стадії визначається розмір виручки від реалізації продукції. Важливе значення у формуванні виручки від реалізації продукції має визначення моменту реалізації продукції. На ВАТ “КЗРК” момент реалізації продукції визначається касовим методом, це означає, що кінцевою стадією грошового оберту вважається період коли одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію.

При плануванні діяльності на наступний рік обов’язково необхідно спрогнозувати величину очікуваної виручки від реалізації продукції. На ВАТ “КЗРК” прогнозування виручки здійснюється в залежності від наявних обсягів руди на складах, в залежності від планового обсягу видобувних робіт, також великий вплив на прогнозовану виручку мають ціни, що склались на світовому або українському товарному ринку на залізну руду, а також від кількості укладених контрактів на поставку руди.

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни. На “КЗРК” застосовуються вільні та фіксовані ціни. Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготовляються державою (газ, електроенергія та інші). Вільні ціни встановлюються в залежності від відсоткового змісту заліза в руді [35].

На рівень цін, які встановлені на підприємстві впливають: якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції, попит і пропозиція на ринку. На даному етапі якість і споживчі властивості продукції ВАТ “КЗРК” відповідають світовим стандартам, що дає змогу реалізовувати продукцію не тільки на території України, але і за її межами.

Для визначення ефективності зроблених витрат за звітний період на ВАТ “КЗРК” здійснюється калькулювання собівартості одиниці продукції (у гірничо-видобувній галузі цією одиницею виступає 1 т залізної руди). До того ж при калькулюванні доцільно порівняти здійснені витрати у звітному періоді з витратами минулого періоду, та якщо є різниця, то це повинно бути обґрунтовано у пояснювальній записці.

Під час калькулювання проводиться перевірка обґрунтованості витрат, уточнюються обсяги видобування тощо. При визначенні калькуляції необхідно спочатку визначити вид сировини та матеріалів, що використовуються у виробництві, при чому спочатку визначається загальна сума, витрачена на їх купівлю, а також на 1 т. залізної руди; також визначаються аналогічно суми фонду оплати праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на обслуговування основних засобів, на обслуговування виробництва, амортизація, адміністративні витрати тощо. Останнім кроком розрахунку калькуляції є визначення загальної собівартості у повній сумі та на 1 т. руди.

Виходячи з фактичної калькуляції за 2001 – 2002 роки (дод. Й, Й1) зробимо аналіз витрат на виробництво продукції.

Таблиця 3.1.

Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції на ВАТ “КЗРК”

за 2001-2002 роки

Вид витрат Сума, тис. грн. Питома вага, % Відхи-лення, тис. грн. Темп росту % Відхил у відсот. пунктах

2001 2002 2001 20021.Матеріальні витрати, в т.ч. 123820 129056 33,58 33,31 +5236 104,23 -0,27

1.1. Сировина і матеріали 4188 4365 1,14 1,13 +177 104,23 -0,01

1.2. Допоміжні витрати 84801 87637 23,00 22,62 +2836 103,34 -0,38

1.3. Енерговитрати 34831 37054 9,45 9,56 +2223 106,38 0,12

2. Фонд оплати праці 44281 46537 12,01 12,01 +2256 105,09 0,00

3. Відрахування на соціальні заходи 16911 17892 4,59 4,62 +981 105,80 0,03

4. Амортизація 36090 37894 9,79 9,78 +1804 105,00 -0,01

5. Інші витрати 72643 75487 19,70 19,48 +2844 103,92 -0,22

Всього собівартість 293745 306866 79,66 79,20 +13121 104,47 -0,46

6. Адміністративні витрати 8951 10578 2,43 2,73 +1621 118,11 0,30

7. Витрати на збут 66042 70005 17,91 18,07 +3963 106,00 0,16

ВСЬОГО 368738 387443 100,00 100,00 +18705 105,07 0,00Як бачимо з вищенаведеної таблиці найбільша питома вага належить таким витратам як “Матеріальні витрати”: у 2001 році – 33,58%, у 2002 році – 33,31%. Другою за величиною є стаття “Інші витрати” – 19,7 і 19,48% відповідно. Наступною за величиною є сума витрат на збут – 17,91 і 18,05% відповідно. Достатньо високою є питома вага статті “Фонд оплати праці”: у 2001 році 44281 тис. грн.; у 2002 році – 46537 тис. грн. (12,01 % як у 2001, так і у 2002 році), також високі відрахування на амортизацію – 9,79 і 9,78%. Взагалі, як видно з аналізу, структура витрат залишилась практично незмінною, спостерігаються лише незначні зміни. В цілому величина собівартості у 2002 році в порівнянні з 2001 роком збільшилась на 18705 тис. грн. або на 5,07%. Причиною чого є підвищення цін на сировину та матеріали, підвищення зарплати працівникам, а в результаті і відрахувань на соціальне страхування.

Як вже вказувалось вище основним джерелом покриття витрат є виручка від реалізації. Тому однією з цілей підприємства є підвищення виручки від реалізації як за рахунок збільшення обсягів видобутку та реалізації, так і за рахунок укладання більш вигідних контрактів (договорів) зі споживачами. Тому доцільно буде зробити факторний аналіз виручки від реалізації та виявити, які фактори мають більший вплив на величину виручки. Суть методики розрахунку впливу на виручку від реалізації певних чинників полягає в послідовному аналізі кожного з них, тобто припускається, що інші чинники в цей час на виручку не впливають [31].

1. Вплив на виручку від реалізації змін ціни на реалізовану продукцію:

(3.1.)

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар