Аналіз підприємства, Детальна інформація

Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2825
Аналіз динаміки і структури власного капіталу ВАТ “КЗРК”

за 2001-2002 рр.

Показник Сума, тис. грн. Питома вага, % Відх-ня, тис. грн. Темп росту % Відх-ня у % пунктах

2001 2002 2001 2002



1. Статутний капітал 740770,00 740770,00 98,48 97,43 0,00 100,00 -1,04

2. Інший додатковий капітал 16194,00 19504,00 2,15 2,57 3310,00 120,44 0,41

3. Непокритий збиток -4728,00

-0,63 0,00 4728,00 0,00 0,63

Усього 752236,00 760274,00 100,00 100,00 8038,00 101,07 0,00



Як видно з таблиці 6.1 із складових власного капіталу на ВАТ “КЗРК” за період 2001-2002 роки були лише статутний капітал, інший додатковий капітал та у 2001 році – непокритий збиток. За результатами аналізу статутний капітал займає найбільшу питому вагу, а саме 98,48% у 2001 році і 97,43 – у 2002 році. На другому місці за величиною знаходиться інший додатковий капітал – 2,15 та 2,57% відповідно у 2001 та 2002 році. І у 2001 році підприємство мало непокриті збитки, які на кінець 2002 року вже покрились.

Наступним кроком аналізу є розрахунок показника рентабельності власного капіталу (див. дод. Х), який характеризує частку чистого прибутку, що припадає на 1 грн. власного капіталу:

;

.

Як бачимо із розрахунків коефіцієнт рентабельності власного капіталу на кінець 2002 року підвищився, причиною чого є те, що чистий прибуток зростав швидшими темпами, ніж власний капітал.

Таким чином, власний капітал є головним індикатором платоспроможності. Його складовими є статутний капітал, резервний фонд, додатковий капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток (непокриті збитки). Статутний фонд ВАТ „КЗРК” складається із простих акцій (740770 штук) номінальною вартістю – 1000 грн. Для будь-якого підприємства умовою стійкості є перевищення власного капіталу над запозиченим, на ВАТ „КЗРК” ця умова дотримується, і коефіцієнт лівереджу дорівнював – 0,09 і 0,13 відповідно у 2001 та 2002 роках. За результатами аналізу динаміки і структури власного капіталу було отримано, що статутний капітал займає найбільшу питому вагу, а саме – 98,48 і 97,43% відповідно у 2001 та 2002 роках. Рентабельність власного капіталу за досліджувані періоди дорівнювала – 2,89 і 3,03%.

РОЗДІЛ 7

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Оборотні кошти підприємства відображаються в ІІ розділі активу балансу “Оборотні кошти”.

Оборотні кошти ВАТ “КЗРК” класифікуються за трьома ознаками: залежно від участі їх в кругообігу; за методами планування, принципами організації та регулювання; за джерелами формування.

Відповідно до першої ознаки оборотні кошти поділяються на оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди (оборотні кошти у виробничих запасах, оборотні кошти у виробництві) та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу (готова продукція, кошти в розрахунках). При цьому чим більша питома вага оборотних коштів, розміщена у сфері виробництва, тим ефективніше вони використовуються.

Залежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих належать: оборотні кошти у виробничих запасах, незавершеному виробництві, у залишках готової продукції на складах підприємства. Ненормовані оборотні фонди включають фонди обігу за винятком готової продукції на складі [34].

На Криворізькому залізорудному комбінаті розроблення норм і нормативів оборотних коштів провадиться методами прямого розрахунку по окремих видах (групах) сировини, матеріалів та інших ТМЦ і витрат по кожному елементу оборотних коштів, а також в цілому по комбінату. Нормативи оборотних коштів визначаються за цінами, які не включають податок на додану вартість, крім випадків, коли сплачений постачальником сировини, матеріалів та інших ТМЦ податок відноситься на собівартість.

Для розроблення норм і нормативів оборотних коштів на комбінаті створена комісія, до складу якої входять фахівці відповідних відділів, служб та підрозділів комбінату.

Розрахунок норм запасів необхідно поділити на розрахунок запасів, що прямо впливають на виконання договірних зобов’язань, та на розрахунок, який впливає безпосередньо на процес виробництва і реалізації продукції. До першої частини відносяться розрахунки, що пов’язані з часом, необхідним для підготовки матеріалів, які утворюють матеріальну основу по випуску виробів, але не надійшли до основних технологічних операцій. Розрахунок цієї частини норм запасів на комбінаті здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, які розроблені і затверджені відповідними міністерствами та відомствами. До другої частини норм запасів відносяться всі види матеріалів, які не пройшли підготовку до технологічного процесу (матеріали в дорозі, матеріали на операціях по доставці, прийманню, складуванню, аналізу та підготовки матеріалів до виробництва).

Норма оборотних коштів в частині матеріалів в дорозі включає період від дати встановленого строку оплати платіжного доручення до дати прибуття матеріалів на склад. Розмір цієї частини у днях на ВАТ “КЗРК” визначається таким чином: на підставі договорів постачання встановлюються постачальники основних матеріалів, потім відповідно до фактичних даних за минулий період або на підставі консультацій з транспортними організаціями, що визначають тривалість пробігу вантажу від кожного постачальника. Із цього часу треба відняти час поштового пробігу платіжного доручення від банку постачальника до банку покупця, час на оброблення документа у постачальника.

На ВАТ “КЗРК” питома вага запасів тари в загальних запасах ТМЦ незначна, тому нормування обігових коштів, виділених для формування запасів тари, провадиться виходячи з фактичних залишків тари. Для цього розраховується середньорічний залишок тари виходячи із залишків на початок кожного місяця IV кварталу минулого року.

Норма обігових коштів на незавершене виробництво визначається діленням потреби в обігових коштах, необхідних для створення запасів напівфабрикатів у виробництві, на суму одноденних витрат на виробництво. Норма обігових коштів на готову продукцію визначається часом з моменту приймання готових виробів на склад до здачі розрахункових документів у банк, або до оплати продукції з акредитиву; платіжним дорученням, векселем, чеком із лімітованої чекової книжки і встановлюється окремо для готової продукції, розрахункові документи на яку не здані у банк.

Норматив на паливо може бути розрахований з фактичних рівнів витрат на паливо за попередній рік розділених на 360 днів і помножений на 45 днів. Норматив по запасним частинам визначається відповідно кошторису витрат на обслуговування всього устаткування за попередній рік, поділеного на залишкову вартість оборотних фондів .

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes