Аналіз підприємства, Детальна інформація

Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2825
h!

h

h

h\x0178

O ¶

\x6100\x0224

\x6100\x0224

\x6100\x0224

\x031F\xAC6A

h

h

h

h

th

h

\x6100\x0224

\x6100\x0224

\x845E\xFF8F

\x6100\x0224

h

h

\x1600\xD868\x5434\x5500\x0108\x0313\x886A>\x1600\xD868\x5434\x4500\xE648\x55FF\x0108\x0325\x3F6A\x26EE\x0A42\x0108\x6816\x34D8T\x4A43 \x0855\x5601\x0108\x4A61 \x486DЙ\x4873Й\x3600апаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходжень. На ВАТ “КЗРК” запаси оцінюються за методом фактичної собівартості, вони відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Наступною складовою оборотного капіталу є дебіторська заборгованість. Особливості її оцінки і розкриття інформації щодо неї регулюються П(С)БО №10, яке містить 13 статей [14]. Відносно дебіторської заборгованості існує два підходи щодо управління нею: лібералізація умов кредитування та встановлення більш жорстких умов. Виходячи із даних балансу за 2001-2002 роки проаналізуємо динаміку і структуру дебіторської заборгованості (дод. Ц). Для наочності поєднаємо аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання і її розкриття у фінансовій звітності регулює П(С)БО №11 “Зобов’язання”. Дане положення передбачає порядок розкриття інформації у примітках до звітності [19].

За даними додатку Ц видно, що розміри кредиторської заборгованості значно перевищують розміри дебіторської, це не можна однозначно тлумачити як позитивний або негативний фактор, оскільки, з одного боку – кредиторська заборгованість є додатковим джерелом фінансування, а з іншого – порушує фінансову стабільність підприємства.

Відносно структури дебіторської заборгованості, то найбільшу питому вагу має дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 53,94 та 56,09% відповідно у 2001 та 2002 році. Другою за величиною є дебіторська заборгованість перед бюджетом – 26,47 і 27,52% за досліджувані періоди, причиною наявності даного виду заборгованості є різниця між бухгалтерським та податковим звітними періодами. На третьому місці – інша поточна заборгованість (14,56 і 11,15%), і найменшою є заборгованість за виданими авансами (4,38 і 4,55%). Загальна заборгованість збільшилась на 240 тис. грн. або на 0,97%.

Відносно структури кредиторської заборгованості, то тут найбільшою за величиною є також заборгованість за товари, роботи та послуги (66,07 і 64,38% у 2001 та 2002 році відповідно), на другому місці – заборгованість з оплати праці – 12,43 і 6,87%, причиною чого є те, що підприємство виплачує заробітну плату протягом 10 днів з дня закінчення звітного періоду, також велику питому вагу займають векселі видані біля 9% - цей вид заборгованості також можна прирівняти до товарної кредиторської заборгованості. Як бачимо з даних аналізу величина кредиторської заборгованості значно збільшилась – на 13924 тис. грн. або на 24,89%. Тому підприємство повинно приділити більше уваги управлінню кредиторською заборгованістю. Взагалі вся кредиторська заборгованість поділяється на ту, якою можна управляти (товарна) і та, якою неможливо керувати, так звані нарахування. Для підприємства кредиторська заборгованість розглядається як безоплатне джерело фінансування, тому вигідно користуватись таким джерелом. Але величина кредиторської заборгованості повинна знаходитись в певних межах, які підприємство визначає самостійно, аби уникнути ризику неплатоспроможності.

Щодо такої складової оборотних коштів, як грошові кошти, то тут є переваги та недоліки їх утримання. Перевагами є наступні: для забезпечення високого кредитного рейтингу; задоволення потреби в сезонних та циклічних коливаннях виробництва; у разі надання знижки постачальниками. Недоліки: заморожування коштів і втрата можливостей щодо прибуткового інвестування. Але, якщо поглянути на баланс ВАТ “КЗРК” на кінець 2002 року, то можна побачити, що величина грошових коштів та фінансових інвестицій досить незначна, тому на підприємстві існує ризик ліквідності.

Джерелами формування оборотних коштів на ВАТ “КЗРК” є, по-перше, кредиторська заборгованість, по-друге, короткострокові кредити банків. Вище було проаналізовано динаміку і структуру кредиторської заборгованості, а відносно короткострокових кредитів банків, то як видно з балансу за 2001-2002 роки (дод. Д, Д1), ця величина дорівнювала 11645 та 21061 тис. грн. відповідно, як бачимо збільшилась майже в два рази. І напевно короткострокові кредити використовувались не лише для фінансування оборотних коштів, оскільки величина кредиторської заборгованості вже повністю їх покривала, тому підприємство повинно приділити увагу ефективності управління зобов’язаннями.

Вище було проаналізовано окремі складові оборотного капіталу, тому перейдемо до аналізу оборотних коштів взагалі. Джерелом для аналізу виступають дані форми №1 “Баланс” (див. дод. Д, Д1), відображення результатів у формі №1 „Баланс” регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №2 „Баланс” [10]. Результати аналізу наведено у додатку Ц1. Виходячи з результатів аналізу, бачимо, що на кінець 2002 року величина оборотних коштів зменшилась на 2579 тис. грн. або на 2,93%. Найбільшу питому вагу серед складових оборотного капіталу займають запаси, а саме виробничі запаси – 69,75 і 68,44% відповідно у 2001 та 2002 роках, але їх величина на кінець звітного періоду зменшилась на 2919 тис. грн. або на 4,75%. Також досить значну частку займає дебіторська заборгованість – 28,14 і 29,27% відповідно, її аналіз наведено вище. Грошові кошти займають незначну частку – 0,23 та 0,25%, їх величина збільшилась лише на 13 тис. грн. або на 5,91%.

Абсолютні показники повністю не дають уявлення щодо ефективності використання оборотних коштів, тому доцільно розрахувати відносні показники, а саме коефіцієнти оборотності та рентабельності оборотних коштів. Методика розрахунку даних показників наведена у додатку Х, а безпосередньо сам розрахунок у додатку Ц2. Як бачимо з додатку майже всі показники оборотності зменшились: оборотність поточних активів зменшилась на 9 днів, виробничих запасів – на 5 днів, дебіторської заборгованості - на 11 днів; збільшилась лише оборотність готової продукції на 1 день. Таким чином зменшення оборотного капіталу мало позитивний вплив, при меншій кількості оборотних коштів підприємство отримує більше виручки, тобто воно почало більш ефективно працювати. Відносно показника рентабельності оборотних коштів, то він теж покращився на 0,02 (у 2001 – 0,24, у 2002 – 0,26), з кожної гривні інвестованої в оборотні кошти підприємство почало отримувати на 0,02 грн. більше.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes