Аналіз підприємства, Детальна інформація

Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2825
ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Порядок оподаткування ВАТ “КЗРК” здійснюється згідно чинного законодавства, насамперед Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 № 1251-ХІІ [1], а також на загальних підставах.

Підприємство сплачує наступні податки та обов’язкові платежі: податок на прибуток, податок на додану вартість, прибутковий податок з громадян, плата за землю, комунальний податок, податок з власників транспортних засобів, збір за геолого - розвідувальні роботи; збір за забруднення навколишнього середовища, збір за використання водних ресурсів, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, збір до фонду зайнятості, відрахування на страхування від нещасних випадків.

Згідно Закону України “Про систему оподаткування” з вище перелічених податків і зборів, що сплачує ВАТ “КЗРК” всі є загальнодержавними, окрім комунального податку (місцевий).

Серед прямих податків слід приділити увагу податку на прибуток. При цьому об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника та суму амортизаційних відрахувань. Обчислення оподаткованого прибутку покладено на бюро розрахунків з бюджетом, працівники якого керуються Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” [7]. Схему визначення оподаткованого прибутку ВАТ “КЗРК” можна представити на рис. 5.1.

Слід відмітити, що валовий дохід підприємства – це загальна сума доходів його від всіх видів діяльності, одержаних протягом звітного періоду у будь – якій його формі як на території України, так і за її межами. Виключенням з валових доходів є суми акцизного збору і податку на додану вартість, які отримані підприємством при формуванні ціни продажу продукції, робіт, послуг. Валові витрати – це сума будь – яких витрат платника протягом звітного періоду у будь – якій формі [7].

Рис. 5.1. Схема визначення оподаткованого прибутку.

В декларації про прибуток визначено суму податкового зобов’язання по податку на прибуток у розділі V визначеної декларації (дод. Л). Цю суму відображають в “Звіті про фінансові результати” в графі “податок на прибуток”. У 2001 році ВАТ „КЗРК” сплатило до бюджету податок на прибуток у розмірі – 5940 тис. грн., а у 2002 році – 6237 тис. грн., тобто на 5% більше. Але сума податку на прибуток, що відображається у декларації та формі №2 дещо відрізняється, оскільки податковий та бухгалтерський звітні періоди не збігаються.

Податок, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на вартість придбаних торгових патентів та суму сплачених протягом звітного періоду авансових внесків. Протягом звітного періоду до 20 числа другого і третього місяця кварталу відповідно за перший та другий місяці сплачуються авансові внески, виходячи із очікуваного розміру оподаткованого прибутку. Декларація подається протягом 40 днів з дня закінчення звітного кварталу або року. По закінченні кварталу, виходячи із фактичного розміру об’єкта оподаткування визначається фактична сума податку на прибуток, яка співставляється із сумою сплачених авансових внесків і визначається сальдо розрахунків з бюджетом. Кінцева сплата податку здійснюється протягом 10 днів з кінцевого строку подання декларації. Зайве сплачені суми авансових внесків зараховуються в рахунок майбутніх платежів по податку на прибуток.

Серед непрямих податків ВАТ “КЗРК” сплачує лише ПДВ. Сума цього податку розраховується як різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом. Якщо різниця від’ємна, то бюджет відшкодовує суму переплати або зараховує в наступні податкові періоди. У 2001 році ВАТ „КЗРК” сплатило 29137 тис. грн. ПДВ, а у 2002 році – 30594 тис. грн., ці суми відображені у декларації з ПДВ, а також у „Звіті про фінансові результати”. Термін подання декларації по даному податку до 20 числа місяця наступного за звітним. Сплата податку здійснюється протягом 10 днів з кінцевого строку подання декларації [3].

Серед відрахувань у цільові централізовані фонди слід приділити увагу збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне соціальне страхування. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємство сплачує за ставкою 32%, при цьому об’єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці [4]. Законодавчо встановлені розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням – 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці;

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 2,1% суми фактичних витрат на оплату праці [6].

Штрафні санкції застосовуються ДПІ до підприємства на основі вище вказаного Закону. Так, в разі, якщо платник податку не подає податкову декларацію в строки, передбачені законодавством, то до нього застосовується штраф в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання чи затримку; в разі коли по результатах документальних перевірок встановлено заниження суми податкового зобов’язання і контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов’язання, передбачено штраф – 5% від суми недоплати за кожний з податкових періодів [1].

До шляхів зниження податкового тиску слід віднести своєчасну та в повному обсязі проплату всіх податків та зборів з метою запобігання утворенню заборгованості, по якій нараховується пеня.

Таким чином, порядок оподаткування ВАТ „КЗРК” здійснюється згідно чинного законодавства. Підприємство сплачує наступні податки та обов’язкові платежі: податок на прибуток, податок на додану вартість, прибутковий податок з громадян, плата за землю, комунальний податок, податок з власників транспортних засобів, збір за геолого - розвідувальні роботи; збір за забруднення навколишнього середовища, збір за використання водних ресурсів, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, збір до фонду зайнятості, відрахування на страхування від нещасних випадків. Серед яких комунальний податок є місцевим видом податків. З метою уникнення штрафних санкцій підприємство повинно своєчасно і у повному розмірі розрахуватись по своїм податкам і зборам.

РОЗДІЛ 6

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Власний капітал є головним індикатором кредитоспроможності підприємства, підставою для визначення фінансової незалежності, фінансової стійкості та стабільності підприємства. Складовими власного капіталу є статутний капітал, резервний фонд, додатковий капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток (непокриті збитки).Інформація про власний капітал підприємства знаходиться в І та ІІ розділах пасиву балансу.

Оскільки із серпня 2000 року досліджуване підприємство стало відкритим акціонерним товариством, тому існують певні особливості формування статутного капіталу. Статутний капітал – залишковий інтерес в активах підприємства, в межах якого засновники матеріально відповідальні перед кредиторами. Тому зменшення статутного фонду за наявності заперечень кредиторів не допускається. Статутний фонд акціонерного товариства поділяється на певну кількість акцій однієї й тієї є номінальної вартості. На ВАТ “КЗРК” кількість простих акцій – 740770 штук номінальною вартістю – 1000 грн. Формування статутного фонду регулюється Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-XII. Згідно цього Закону розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства не може бути меншим суми еквівалентної 1250 мінімальним зарплатам [2].

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного фонду відбувається наступними методами: шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій в порядку, передбаченому законодавством та статутом підприємства; обмін облігацій на акції товариства. Джерелами збільшення статутного капіталу є додаткові внески акціонерів і учасників, реінвестування дивідендів, індексація основних фондів. Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Додатковий капітал поділяється на два види: по-перше, безпосередньо додатковий, а саме – це сума коштів, яку отримує підприємство як результат емісії цінних паперів у разі перевищення ринкової ціни акцій над номінальною; по-друге, інший додатковий капітал – сума приросту майна підприємства, яка виникла в результаті переоцінки (індексації) активів.

Резервний капітал формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку з метою страхування від форс-мажорних обставин. За Законом України “Про господарські товариства” резервний капітал має складати не менше, ніж 15% статутного капіталу, для досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань повинен бути не менше 5% суми чистого прибутку на рік. За Законом резервний капітал є джерелом коштів тільки для покриття збитків [2].

Зазначимо, що для фінансової стійкості будь – якого підприємства необхідно, щоб власний капітал перевищував запозичений. Це з’ясовується за допомогою розрахунку фінансового лівереджу за формулою, яка наведена у додатку Х. Розрахуємо даний показник

;

.

Як бачимо з розрахунків коефіцієнт лівереджу за 2001-2002 роки був у межах нормативного (менше 1), але у 2002 році цей показник був більшим, ніж в 2001 році на 0,04. Причиною чого є зростання зобов’язань підприємства.

Відмітимо, що з 2000 року підприємства повинні складати форму №4 “Звіт про власний капітал” (див. дод. З, З1). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5 “Звіт про власний капітал” визначає зміст і форму звіту, а також вимоги до розкриття його статей. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу [13].

Проаналізуємо на основі даних форми №4 “Звіт про власний капітал” за 2001-2002 роки (див. дод. З, З1) динаміку та структуру власного капіталу. Результати аналізу наведено у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes