/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2767
Скачати "Курсова на тему Аналіз підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
де, Q1 – обсяг реалізації у звітному періоді,

p1, p0 – ціна реалізації одиниці продукції у звітному та попередньому періодах.

2. Вплив на виручку від реалізації зміни обсягу відвантаження продукції:

(3.2.)

де, Q1 , Q2 – обсяг реалізації продукції у звітному та попередньому періодах,

p0 – ціна реалізації одиниці продукції у попередньому періоді..

Виходячи з факторного аналізу можна сказати, що більший вплив на величину виручки від реалізації як у 2001 році, так і 2002 році мали зміни ціни на реалізовану продукцію: у 2001 році внаслідок підвищення ціни виручка збільшилась на 58398,3 тис. грн., у 2002 році – на 21769,7 тис. грн. в порівнянні з попереднім періодом. Також як у 2001, так і у 2002 році спостерігалось зниження обсягів відвантаження залізної руди, що негативно відобразилось на виручці від реалізації: у 2001 році зменшило її на 5055,6 тис. грн.; у 2002 році – на 1491,6 тис. грн.

Шляхами підвищення обсягів реалізації продукції можна назвати наступні: по-перше, це збільшення видобутку залізної руди за рахунок підвищення продуктивності праці робітників, за рахунок підвищення фондовіддачі основних засобів, за рахунок впровадження нових технологій; також необхідно достатньо уваги приділяти маркетинговій діяльності підприємства, а саме пошук споживачів, клієнтів за найвигідніших умов купівлі, розширення ринків збуту продукції. Досить важливим питанням при розгляді проблеми збільшення обсягів реалізації є надання комерційних кредитів клієнтам підприємства на більш тривалий строк, продаж продукції за пільговими умовами. Як було вище вказано, підприємство ВАТ “КЗРК” займається не лише видобутком залізної руди, тому резервом підвищення виручки є розвиток інших видів діяльності (будівництво, надання послуг).

Що стосується шляхів зниження витрат, то такими є:

покращення організації виробництва, праці і управління, а саме поліпшення організації обслуговування виробництва; поліпшення організації праці, зменшення витрат на управління виробництвом;

зміна використання природних ресурсів; зміна норм витрат сировини, зміна складу та якості природної сировини;

пошук постачальників, які пропонують сировину, матеріали, паливо, газ тощо за найнижчими цінами;

зниження позавиробничих витрат тощо.

Фінансовий контроль за витратами на виробництво та реалізацію продукції проводять безпосередньо начальники певних структурних підрозділів, а в цілому працівники фінансового відділу. В кінці звітного періоду проводяться перевірки за обґрунтованим витрачанням грошових коштів контрольно – ревізійним бюро та бюро внутрішнього аудиту головної бухгалтерії. Виявлені недоліки відображаються в бухгалтерському і податковому обліку, затверджуються заходи з усунення виявлених недоліків.

Інформація відносно руху грошових коштів наведено у формі №3 “Звіт про рух грошових коштів” (дод. Ж, Ж1). Зміст і форма звіту, вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 4 „Звіт про рух грошових коштів” [12]. Даний звіт може бути представлений прямим та непрямим методом. При використанні прямого методу для визначення чистої зміни у грошових коштах у звіті наводяться послідовно всі статті надходжень та витрат, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів. Непрямий метод передбачає відображення у звіті чистого прибутку або збитку, який шляхом коригувань доводиться до грошових коштів, це стосується відображення інформації в сфері операційної діяльності. Рух коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності при цьому методі відображається прямим шляхом.

Як було з’ясовано вище вхідні потоки від операційної діяльності – це виручка від реалізації, виручка від надання послуг тощо, при цьому вихідні потоки – це сплата постачальникам, заробітна плата робітникам (витрати, що формують собівартість), податки, проценти за кредит

Вхідними потоками від інвестиційної діяльності є прибуток від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, отримані відсотки, дивіденди тощо. Вихідні потоки від інвестиційної діяльності – це придбання фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів, надання позик.

Що стосується вхідних потоків від фінансової діяльності, то такими є: надходження власного капіталу, отримання кредитів, інші надходження; вихідні потоки – сплата дивідендів, викуп власних акцій, погашення облігацій, погашення кредитів тощо [29].

Проаналізуємо склад вхідних та вихідних грошових потоків ВАТ “КЗРК” за 2001 та 2002 роки, результати аналізу наведено у додатку Т. Дані таблиці Т1 свідчать, що найбільшу частку в надходженні коштів підприємство отримало від операційної діяльності: у 2001 році – 54,72%, у 2002 році – 60,04%. Надходження від операційної діяльності у 2001 році більше, ніж у 2002 на 21637 тис. грн. або на 24,6%. При цьому найбільшу питому вагу у надходженнях від операційної діяльності займала амортизація (57,04% у 2001 році; 48,07 – у 2002 році). До того ж нарахована амортизація у 2002 році перевищувала аналогічний показник у 2001 році на 2508 тис. грн. або на 5%. Другим за величиною джерелом надходжень від операційної діяльності є прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, а саме – 31,46 та 26,68% у 2001 і 2002 роках відповідно. І прибуток у 2002 році більше, ніж у 2001 на 1575 тис. грн. або на 5,69%. Заслуговує на увагу збільшення питомої ваги у 2002 році такого джерела як поточні зобов’язання, якщо в 2001 році вони складали лише 9,87% від загальної суми надходжень від операційної діяльності, то в 2002 році – 24,03%. Якщо прослідкувати динаміку поточних зобов’язань, то у 2002 році ця величина більше, ніж у 2001 на 17656 тис. грн. або на 203,32%. Але це не можна однозначно тлумачити як позитивний або негативний фактор, оскільки з одного боку, це призводить до збільшення надходжень, а з іншого – до втрати ліквідності та фінансової стійкості підприємства.

Наступною за величиною групою надходжень є надходження від фінансової діяльності, а саме отримання позик, до того ж у 2002 році ця величина більше аналогічної у 2001 на 124 тис. грн. або на 0,17%. І досить незначними є надходження від інвестиційної діяльності лише 0,49 і 0,46% у 2001 та 2002 роках відповідно із загальної суми надходжень.

За досліджувані періоди найбільша частка у витрачанні коштів належить інвестиційній діяльності, а саме 45,02 і 52,69% у 2001 та 2002 роках. Видатки від інвестиційної діяльності у 2002 році більше, ніж у 2001 на 23877 тис. грн. або на 33,04%. Другою за величиною є видатки від фінансової діяльності 37,6 і 34,73% відповідно у 2001 та 2002 роках. І лише на останньому місці за величиною є видатки від операційної діяльності.

Діяльність підприємства вважається ефективною у разі перевищення находжень над видатками. Тому ефективною є операційна та фінансова діяльність. Видатки від інвестиційної діяльності перевищують надходження.

Таким чином, вхідні грошові потоки підприємства поділяються на внутрішні та зовнішні. При чому внутрішніми потоками ВАТ „КЗРК” є виручка від реалізації продукції, доходи від фінансово-інвестиційної діяльності, доходи від позареалізаційних операцій. Найбільша частка внутрішніх грошових надходжень підприємства припадає на виручку від реалізації. Виручка від реалізації залежить від обсягів продажу, а також від встановлених цін. Ціни ВАТ „КЗРК” встановлює в залежності від якості продукції, її споживчих властивостей, попиту і пропозиції на ринку тощо. Для визначення ефективності затрат на ВАТ „КЗРК” здійснюється калькулювання собівартості одиниці продукції, найбільша питома вага належить матеріальним витратам. Фінансовий контроль за витратами на виробництво та реалізацію продукції проводять начальники певних структурних підрозділів, а також працівники фінансового відділу. Виходячи з аналізу складу вхідних та вихідних потоків ВАТ „КЗРК” можна зробити висновки, що найбільшу частку в надходженні коштів підприємство отримало від операційної діяльності – 54,72% у 2001 році і 60,04% у 2002 році. Найбільша частка у витрачанні коштів належить інвестиційній діяльності – 45,02 і 52,69% відповідно.

РОЗДІЛ 4

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Різні напрямки діяльності підприємства, що пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, а також фінансовою та інвестиційною діяльністю дістають остаточну грошову оцінку в сукупності показників фінансових результатів. Ці показники подаються в розділі І “Фінансові результати” “Звіту про фінансові результати”. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” визначає зміст і форму звіту, а також загальні вимоги до розкриття його статей [11].

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар