/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2767
Скачати "Курсова на тему Аналіз підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Основним узагальнюючим показником Звіту є чистий прибуток, який підприємство отримало за звітний період (або збитки, яких воно зазнало). Послідовність формування чистого прибутку (збитку) показано на схемі наведеної у додатку У. В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Чистий прибуток – найважливіший показник для оцінювання виробничої та фінансової діяльності підприємств, оскільки відбиває ступінь його активності та фінансового благополуччя, а також ефективність менеджменту. Чистий прибуток є одним з основних джерел збільшення капіталу підприємства.

Основним чинником, що впливає на даний показник, є дохід (виручка) від реалізації продукції. Розмір виручки від реалізації залежить від обсягів і структури виробництва за видами продукції та ринкових цін на продукцію; від величини сукупних витрати на виробництво і збут продукції [31].

Порядок розподілу чистого прибутку на ВАТ “КЗРК” визначається загальними зборами акціонерів. Взагалі за рахунок чистого прибутку підприємства можуть створювати резервний фонд, дивідендний, збільшувати розмір статутного фонду, створювати інші цільові фонди. Виходячи з даних форми №4 “Звіт про власний капітал” (дод З, З1) у 2001 та 2002 роках за рахунок чистого прибутку були погашені збитки, пов’язані з уцінкою активів.

Що стосується дивідендної політики, то на даний момент ВАТ “КЗРК” ще не здійснив випуск та розміщення акцій, тому питання про виплату дивідендів Вищим органом Товариства не порушується.

П(С)БО 15 “Доходи” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності, а П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. При чому дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені [17, 18].

Перейдемо до аналізу динаміки та структури фінансового результату від операційної діяльності, фінансового результату від звичайної діяльності та чистого прибутку підприємства за 2001-2002 роки. Джерелом аналізу при цьому виступають дані форми №2 “Звіт про фінансові результати” (дод. Е, Е1). Результати аналізу наведено у додатку Ф.

Виходячи з даних табл. Ф1 динаміки фінансових результатів чиста виручка від реалізації у 2002 році в порівнянні з 2001 роком збільшилась на 23494 тис. грн. або на 5,73%. На це вплинуло зростання доходу від реалізації продукції внаслідок підвищення обсягів відвантаження залізної руди. Що стосується собівартості, то величина її приросту складає 5,41%, це говорить про те, що вона зростала повільніше, ніж величина виручки, і це мало позитивний вплив на величину валового прибутку, і як бачимо зі звіту він збільшився на 7377 тис. грн. або на 6,57%. Інші операційні доходи зросли на 5% (5138 тис. грн.), причиною чого є зростання у звітному періоді доходу від оренди активів доходу від реалізації оборотних активів тощо.

Адміністративні витрати зросли на 15,13% або на 1389 тис. грн., причиною чого є збільшення витрат, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням підприємства. Витрати на збут збільшилися на 6% або на 3963 тис. грн. Величина інших операційних витрат також характеризується незначним збільшенням – на 5% або на 6084 тис. грн., причинами чого можуть бути сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, що зберігаються на складах, економічні санкції, що застосовуються до підприємства тощо.

Величина валового прибутку, інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат безпосередньо впливають на величину фінансового результату від операційної діяльності, яка збільшилась на 1079 тис. грн. або 5,97%. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився на 1565 тис. грн. або на 5,65%. Величина чистого прибутку дорівнює величині прибутку від звичайної діяльності, це пов’язано з тим, що підприємство не отримало надзвичайних доходів та не понесло надзвичайних витрат. Чистий прибуток на кінець 2002 року в порівнянні з 2001 роком збільшився на 1278 тис. грн. або на 5,88%.

Що стосується структури фінансового результату від звичайної діяльності, то тут ми отримали такі результати: питома вага фінансового результату від операційної діяльності на кінець 2002 року збільшилась на 0,07 відсоткових пункти. Питома вага інших доходів зменшилась на 0,63 пункти, причиною чого є те, що дані доходи зростали повільнішими темпами, ніж величина прибутку від звичайної діяльності. Спостерігається збільшення інших витрат на кінець 2002 року на 0,34 пункти і це є негативним фактором, підприємству слід звернути увагу на зниження даної статті. Це і буде резервом підвищення прибутку від звичайної діяльності.

Ми проаналізували абсолютні показники, що характеризують фінансові результати підприємства, але для більш повного уявлення відносно прибутковості ВАТ “КЗРК” доцільно дослідити відносні показники прибутковості і рентабельності. Сукупність показників рентабельності всебічно відбиває ефективність діяльності підприємства. Методику розрахунку показників рентабельності наведено у додатку Х [31, 33].

Розрахуємо окремі коефіцієнти:

Прибутковість активів:

;

Рентабельність реалізованої продукції за операційним прибутком:

;

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

;

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації:

;

.

За даними розрахунками можна зробити висновок, що показники рентабельності майже не змінились, лише спостерігається зменшення коефіцієнту рентабельності за прибутком від реалізації на 0,01.

Конкретних методів прогнозування прибутку в сучасних умовах підприємство не застосовує, всі прогнози базуються на фактичних обсягах видобутку залізної руди та на кількості укладених контрактів з клієнтами.

До шляхів максимізації прибутку на ВАТ “КЗРК” слід віднести:

постійне підвищення кваліфікації робітників, які безпосередньо займаються видобутком руди, внаслідок чого існує ймовірність підвищення обсягів видобутку;

вдосконалення маркетингової служби, в результаті чого очікується укладання більш вигідних контрактів;

підвищення ефективності роботи відділу постачання, а саме закупівля сировини, матеріалів, палива за більш низькими цінами;

обґрунтовані витрати на збут та адміністративні витрати.

Таким чином, основним узагальнюючим показником підприємства є чистий прибуток, який відбиває ступінь активності суб’єкту господарювання, рівень його фінансового благополуччя, ефективність менеджменту. Порядок розподілу чистого прибутку на ВАТ „КЗРК” визначається зборами акціонерів. Чистий прибуток на кінець 2002 року збільшився в порівнянні з 2001 на 1278 тис. грн. або на 5,88%. Для більш повного уявлення щодо прибутковості підприємств доцільно розраховувати відносні показники прибутковості і рентабельності: на ВАТ „КЗРК” коефіцієнт прибутковості активів був 0,05, рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком – 0,05. ВАТ „КЗРК” не застосовує конкретних методів прогнозування прибутку.

РОЗДІЛ 5

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар