/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 735
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
4) попередньо обговорює всі питання, що підлягають розгляду на загальних зборах, формує у зв'язку з цим порядок денний та готує відповідні матеріали, розглядає і затверджує пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, погоджує порядок денний з головою спостережної ради, забезпечує вчасне повідомлення акціонерів про загальні збори (в тому числі позачергові);

5) забезпечує дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями і представництвами вимог відповідних установчих документів та законодавства;

6) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Компанії, укладає колективний договір;

7) самостійно розробляє і затверджує штатний розпис апарату управління Компанії, визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Компанії та інших осіб, що залучаються до роботи в ній, згідно із законодавством;

8) затверджує інструкції та інші документи Компанії в межах своєї компетенції;

9) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Компанією, приймає відповідні рішення;

10) готує річну фінансову звітність Компанії;

11) забезпечує збереження книг протоколів загальних зборів акціонерів, правління, спостережної ради та фінансово-господарської і облікової документації;

12) виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії (за винятком тих, що входять до складу правління);

13) вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, спостережної ради та ревізійної комісії;

14) приймає рішення про збільшення статутного фонду на величину, що становить не більш як 1/3 його розміру.

71. Члени правління обираються загальними зборами акціонерів терміном на п'ять років. До скликання перших загальних зборів голова правління призначається Кабінетом Міністрів України. Перший заступник голови правління, заступники голови правління та члени правління на цей період призначаються головою правління за погодженням із спостережною радою.

72. У разі вибуття члена правління до закінчення терміну його повноважень голова правління за погодженням із спостережною радою призначає замість нього нового члена правління на решту терміну повноважень з обов'язковим затвердженням на найближчих загальних зборах акціонерів.

73. Рішення правління приймаються на засіданнях, які скликаються і проводяться головою правління або його першим заступником не рідше ніж один раз на місяць. Дата засідання правління кожного разу доводиться до відома голови спостережної ради та голови ревізійної комісії. Усі члени правління повинні брати участь у засіданнях правління. На засіданнях правління можуть бути присутніми члени спостережної ради та ревізійної комісії. Правління правоможне приймати рішення з питань, віднесених цим Статутом до його компетенції, за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 його членів. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписується головою правління або його першим заступником і секретарем правління.

74. Роботою правління керує голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань. Голова правління діє від імені Компанії без доручення і має право першого банківського підпису. Голова правління розподіляє обов'язки між членами правління та укладає з ними трудові договори (контракти).

75. Голова правління:

1) видає накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Компанії;

2) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;

3) видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

4) встановлює порядок підписання договорів та інших угод від імені Компанії;

5) затверджує на посаду і звільняє з посади працівників Компанії, застосовує щодо них заходи заохочення, матеріальної відповідальності та дисциплінарні стягнення;

6) розподіляє додаткові обов'язки між членами правління;

7) забезпечує надання і засвідчення витягів з протоколів правління;

8) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

76. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Компанії здійснює ревізійна комісія.

Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну комісію, що затверджується загальними зборами акціонерів.

77. Члени ревізійної комісії Компанії обираються з числа акціонерів загальними зборами у складі п'яти осіб терміном на п'ять років. До перших загальних зборів члени ревізійної комісії призначаються рішенням спостережної ради. До складу ревізійної комісії не можуть бути обрані члени правління, спостережної ради та інші посадові особи Компанії.

78. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, спостережної ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

На вимогу ревізійної комісії повинні надаватися всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і пояснення посадових осіб Компанії.

Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій експертів з числа осіб, що не перебувають у трудових відносинах з Компанією.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар