/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 727
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
З питань, не включених до порядку денного, загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення.

60. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості своїх голосів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться правлінням або реєстратором, згідно з реєстром акціонерів на день проведення загальних зборів. Список зареєстрованих акціонерів підписується головою та секретарем загальних зборів.

61. Загальні збори вважаються правоможними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 60 відсотками голосів.

62. На загальних зборах головують почергово члени спостережної ради Компанії.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою та секретарем зборів і передається голові правління не пізніше ніж через три робочих дні після зборів.

Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії зберігається нарівні з фінансовими документами.

63. Рішення загальних зборів приймаються 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з питань:

а) внесення змін до цього Статуту;

б) утворення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

в) припинення діяльності Компанії.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

64. Спостережна рада є органом Компанії, який з метою захисту інтересів акціонерів контролює і регулює діяльність правління в частині правильного і своєчасного виконання рішень загальних зборів, дотримання положень цього Статуту та норм законодавства про діяльність акціонерних товариств.

До скликання перших загальних зборів акціонерів кількісний і персональний склад спостережної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

На перших загальних зборах склад спостережної ради обирається з числа акціонерів у кількості п'яти осіб з терміном повноважень на п'ять років.

65. Спостережна рада, здійснюючи контроль за діяльністю правління Компанії:

а) розглядає звіти правління і ревізійної комісії та інформацію щодо конкретних запитів;

б) аналізує (в тому числі із залученням експертів) дії правління щодо реалізації інвестиційної, виробничої, цінової та соціальної політики;

в) вносить загальним зборам (засновнику) пропозиції з питань удосконалення діяльності Компанії;

г) погоджує кандидатури членів правління за поданням голови правління перед подальшим винесенням їх на затвердження загальними зборами;

г) виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії;

д) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії.

Спостережна рада може вирішувати інші питання, що випливають із цього Статуту і не віднесені до компетенції інших органів управління Компанією.

66. Спостережну раду очолює голова, який призначається засновником або обирається на загальних зборах акціонерів на термін повноважень спостережної ради. У разі відсутності голови спостережної ради обов'язки виконує його заступник, який обирається (призначається) в тому ж порядку, що й голова спостережної ради. Голова та члени спостережної ради не можуть входити до складу правління та ревізійної комісії.

67. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, які скликаються і проводяться головою спостережної ради не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання можуть скликатися головою спостережної ради з власної ініціативи або за пропозицією не менш як 1/3 членів спостережної ради, правління чи ревізійної комісії.

68. Спостережна рада правоможна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь не менш як 2/3 її членів. Рішення ради приймається більшістю голосів з числа присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів голос голови спостережної ради є вирішальним. Рішення спостережної ради оформлюються протоколами, які підписуються головою спостережної ради та її секретарем.

69. Виконавчим органом Компанії є правління, яке здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді і організовує виконання їх рішень.

70. Правління Компанії:

1) організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Компанії в інших об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;

2) вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств;

3) представляє інтереси Компанії у загальних зборах товариств, акціями (частками, паями) яких володіє Компанія;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар