Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2016
роботу по сумiсництву працiвникiв державних пiдприємств,установ

i органiзацiй з доповненнями,внесеними постановою КМУ вiд

31.08.96р.№1033.

Цими документами визначено,що працiвники,спецiалiсти i службовцi

днржавних пiдприємсив,установ i органiзацiй мають право працювати

по сумiсництву,тобто виконувати,крiм своєї основної,iншу роботу на

умовах трудового договору.

Бухгалтерський облiк оплати працi здiйснюється у вiдповiдностi

з "Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi

в Українi(зi змiнами i доповненнями,внесеними Кабiнетом Мiнiстрiв

Украiни,затверджене постановою КМУ вiд 3 квiтня 1993року №250.

Iнструкцiю зi статистики заробiтної плати пiдготовлено для

складання статистичної звiтностi з працi всiма господарюючими

суб"єктами,незалежно вїд їх форми власностi.

Загальнi положення цiєї iнструкцiї визначають структуу заробiтної

плати,а саме,що таке основна,додаткова заробiтна плата та iншi

заохочувальнi виплати.

Другий роздiл має назву"Фонд оплати працi".Тут викладено що

вiдноситься до фонду основної,додаткової заробiтної плати,

iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.

У третьому роздiлi iнструкцiї дається порядок розрахунку

середньої заробiтної плати працiвникiв.

I п"ятий роздiл включає iнформацiю про iншi виплати,що не

входять до складу фонду оплати працi.

Бiльш повний i детальний розгляд питання середньої заробiтної

плати регламентує “Порядок обчислення середньої заробiтної плати”

№100.

Цей порядок застосовується у випадках:

а)надання працiвникам щорiчної та додаткової вiдпусток або

компенсацiйнi виплати за невикористану вiдпустку;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes