/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податкових розрахунків на підприємстві, Детальна інформація

Тема: Аудит податкових розрахунків на підприємстві
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2554
Скачати "Курсова на тему Аудит податкових розрахунків на підприємстві"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
знаходимо суму зарплати, яку оподатковують податком з доходів у розрахунковому періоді:

6354,04 грн. – 738,00 грн. – 212,63 грн.=5403,41 грн.;

визначаємо податок, який підлягає утриманню із зарплати за результатами перерахунку:

5403,41 грн.* 13% =702,44 грн.;

обчислюємо податок, який слід доутримати („+”) або повернути („-„):

702,44 грн. - 718,42 грн. = -15,98 грн.

За результатами перерахунку виявлено, що 15,98 грн. Податку було утримано зайво, тому їх повернуть працівникові.

2.2 Аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток

Згідно з пп. 2.1.1 Закону України „ Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 01.07.2004р. № 1957 ЗАТ „Укр-Пак” є платником податку на прибуток.

Аудит розрахунків по податку на прибуток ускладнюється наявними розбіжностями між бухгалтерським і податковим обліком. Тому аудитор повинен ретельно перевірити чи правильно встановлена база оподаткування, а саме валові доходи, валові витрати і амортизація згідно ст. 4, 5, 8 вищевказаного Закону.

Аудитору слід також перевірити чи немає викривлень у фінансовій звітності, адже для приховування прибутку у Декларації може бути відображено заниження доходу за рахунок завищення собівартості продукції, у зв’язку з чим зменшується загальний обсяг прибутку, що підлягає оподаткуванню. А саме, слід перевірити чи не завищено матеріальні витрати , включені у собівартість продукції; правильність оцінки залишків незавершеного виробництва; чи є нестачі товарно-матеріальних цінностей; чи відшкодовані усі збитки; чи не зарахована виручка від реалізації продукції на інші рахунки.

З метою визначення суми валового доходу бухгалтери ведуть, а аудитори перевіряють Книгу обліку валових доходів, облік в якій ведеться за двома подіями по кожній господарській операції: зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів. Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на одну із вказаних подій, що сталася раніше.

При перевірці достовірності визначення валових доходів, аудитор повинен звернути увагу на те чи усі доходи отримані підприємством і визначені в п.4.1 Закону України № 1957 включені до складу валових і чи не віднесено до їх числа доходи визначені в п. 4.2. Тобто перевіряється достовірність суми скоригованого валового доходу.

Суму валових витрат аудитор перевіряє в Книзі обліку валових витрат, яка ведеться також за двома подіями і уній робиться повне розшифрування першої події, а саме: дата виникнення, номер документу на підставі якого робиться запис, назва постачальника або виконавця, сума яка включається до складу валових витрат у звітному періоді, сума податку на додану вартість, яка зазначена у податковій накладній (додаток 3).

При цьому аудитор повинен прослідкувати чи усі витрати здійснені підприємством протягом звітного періоду (п. 5.2) включено до складу валових, але за винятком витрат визначених в п. 5.3 Закону і звернути увагу на особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових (п. 5.4). Крім цього аудитору слід перевірити наявність і правильність заповнення первинних документів, які зазначені в Книгах (накладні, податкові накладні). Так як до складу валових витрат включаються витрати на оплату праці, на соціальні заходи, сума податків і зборів, які сплачує підприємство, то аудитору слід перевірити розрахункові відомості по нарахуванню заробітної плати і утримань з неї, платіжні доручення.

Наступним кроком аудиторської перевірки податку на прибуток є перевірка правильності нарахування амортизації та обліку балансової вартості основних засобів, звертаючи при цьому увагу на те, що для перевірки використовують дані податкового обліку.

Амортизація на ЗАТ „Укр-Пак” нараховується з використанням норм і методів передбачених пп.8.6.1 Закону, при цьому застосовуються й інші норми амортизації, що не перевищують норм, визначених у даному підпункті. Даний факт аудитор може перевірити в додатку К1\1 Декларації по податку на прибуток, яка є основним звітним документом по даному платежу і також підлягає аудиторській перевірці.

Так як на ЗАТ „Укр-Пак” є і нематеріальні активи, то їх амортизація теж підлягає перевірці. Зокрема аудитором встановлюється чи при проведенні амортизації застосовується лінійний метод амортизації згідно пп. 8.3.3 ст.8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, відповідно до якого кожен нематеріальний актив амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості протягом строку його корисного використання, але не більше десяти років, до досягнення залишковою вартістю нульового значення.

Аналізуючи приріст (убуток) балансової вартості запасів (згідно п. 5.9) визначено приріст цієї вартості, який віднесено до складу валових доходів звітного періоду, що вказано в Декларації по податку на прибуток (додаток К1\1 таблиця 1).

Після перевірки об’єкта оподаткування, аудитор перевіряє за якою ставкою він оподатковується: базовою чи пільговою.

На ЗАТ „Укр-Пак” не передбачено ніяких пільг в оподаткуванні прибутку, що і вказано в Декларації. Тому ставка податку становить 25% до об’єкта оподаткування згідно ст. 10 Закону.

У рядку 13 Декларації з податку на прибуток підприємства визначено зменшення нарахованої суми податку за рахунок придбання торгового патенту, наявність якого, як і суму зменшення повинен перевірити аудитор.

При перевірці суми податку на прибуток, сплаченого за попередній звітній період, виявлено надмірно сплачену суму, яка повертається підприємству згідно п.16.16 Закону.

Для обліку податку на прибуток використовують рахунок 641 „Розрахунки за податками і платежами”. Зокрема, внески з прибутку до бюджету відображається щомісяця таким записом: Дт98Кт641.

Під час аудиторської перевірки слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за даним податком, для чого дані аналітичного обліку порівнюються із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 641.

Аудитор перевіряє правильність обліку валового прибутку, а відтак тієї його частини, яка безпосередньо підлягає оподаткуванню. Тому зіставляють ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком в Головній книзі регістрах аналітичного обліку за рахунком 79 „Фінансові результати”, за Звітом про фінансові результати. Також необхідно впевнитись у реальності сум з дебету і кредиту рахунків 70 „Доходи від реалізації” і 90 „Собівартість реалізації”.

Згідно П(с)БО 17 при здійсненні бухгалтерських проведень з нарахованого податку на прибуток визначаються і тимчасові різниці, з якими пов’язані два види бухгалтерських проведень, які залежать від того, що порівнюється з податковою базою: стаття активів чи стаття пасивів.

У випадку, коли результатом порівняння балансової оцінки і податкової бази того чи іншого активу є додатне число, 25% частка цього числа визначається відкладенням податкових зобов’язань: Дт98Кт641 –поточний податок на прибуток; Дт98Кт54 – 25% частка виявлена в результаті порівняння.

Отже, аудитору слід перевірити обороти по рахунку 54 „Відкладені податкові зобов’язання”, суми на якому погашаються нарахуванням нових поточних податків на прибуток: Дт54Кт641.

У випадку, коли результатом порівняння балансової оцінки і податкової бази того чи іншого зобов’язання є додатне число, 25% його частка є відкладеним податковим активом: Дт98Кт641 – 25% частка облікованого прибутку; Дт17Кт641 – 25% частка суми, виявленої в результаті порівняння.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар