/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податку на прибуток, Детальна інформація

Тема: Аудит податку на прибуток
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3430
Скачати "Курсова на тему Аудит податку на прибуток"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
5. Перевірка правильності визначення підприємством об'єктів та бази оподаткування.

5.1. Перевірка правильності розрахунку показника валового доходу.

При перевірці слід керуватися ст.4 Закону про прибуток, згідно з якою до валового доходу платника податку включаються такі основні показники: загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, доходи від продажу цінних паперів, від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами, доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди), доходи у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку в звітному періоді, сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, що залишається неповернутою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками податку на прибуток, або осіб що мають пільги в оподаткуванні тощо, сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями підакцизних товарів на користь платника акцизного збору тощо.

Не включаються до валового доходу: суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість, суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, суми одержаного платником податку емісійного доходу та інші надходження.

5.2. Перевірка правильності розрахунку показнику валових витрат.

При перевірці слід керуватися ст.5 Закону про прибуток, згідно з якою до валових витрат дозволено відносити суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці тощо.

Необхідно перевірити, чи не включило підприємство до складу валових ті доходи, які згідно з п.5.3 Закону про прибуток не дозволяється відносити до складу валових витрат (вартість торгових патентів, суми сплаченого емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав, суму сплачених дивідендів та ін.).

Особливу увагу слід звернути на те, чи не порушені розміри, в межах яких дозволяється відносити відповідні витрати до складу валових.

Чинне законодавство до складу валових витрат дозволяє включати :

50% витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів;

витрати на суму пожертвувань неприбутковим організаціям у межах від 2% до 5% оподатковуваного прибутку попереднього року;

витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями - не більше 2% від оподаткованого прибутку за попередній звітний (податковий) рік;

будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів - не більше від суми, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих (оприлюднених) платником податку та не вище 10% від сукупної вартості таких товарів, що були продані, та по яких не закінчився строк гарантійного обслуговування;

плату за оперативну оренду легкового автомобіля – в розмірі 50%;

будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів, - в сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного періоду;

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям – у межах від 2% до 5% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (для громадських організацій інвалідів – не більше 10%);

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків – не більше 0,2% фонду оплати праці платника податку за звітний рік та ін.

5.3. Перевірка правильності розрахунку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів i напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції.

Правила ведення обліку приросту (убутку) встановлено “Порядком ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів i напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції”, затвердженим наказом Мінфіну України від 11.06.98р. №124 i зареєстрованим у Мін’юсті України 03.07.98 р. за № 417/2857.

Ведення податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції регламентується ст. 5.9 Закону про прибуток.

У разі коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку в такому звітному періоді.

У разі коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку в такому звітному періоді.

Вартість запасів оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих) платником податку – покупцем, до приросту запасів не включається. Вартість запасів оплачених, але не відвантажених платником податку – продавцем, до убутку запасів не включається.

Уцінка та дооцінка запасів з метою податкового обліку не змінює балансову вартість запасів та валові доходи або валові витрати, пов’язані з придбанням таких запасів.

Необхідно перевірити, чи не здійснювалась оцінка вартості запасів при їх убутку за методом LIFO, забороненим новою редакцією Закону про прибуток.

5.4. Перевірка правильность розрахунку амортизаційних відрахувань.

5.4.1. Перевірка відповідності віднесення витрат на ті, які підлягають амортизації (придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання; самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів; проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів; капітальні поліпшення якості землі, не пов'язані з будівництвом), ті, які не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду (витрати платника податку на придбання і відгодівлю продуктивної худоби; вирощування багаторічних плодоносних насаджень; придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам; утримання основних фондів, що знаходяться на консервації) та ті, які не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування (витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів, автомобільних доріг загального користування; витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів; на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів).

5.4.2. Перевірка правильності розподілу основних засобів за групами та відповідність застосування норм амортизації щодо кожної групи.

П. 8.2.2. Закону про прибуток регламентує поділ основних засобів на 4 групи та встановлює у відсотках до балансової вартості кожної з груп такі квартальні норми амортизації:

група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі (На з 01.01.2004р.- 2%, була - 1,25%,);

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар