/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податку на прибуток, Детальна інформація

Тема: Аудит податку на прибуток
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3431
Скачати "Курсова на тему Аудит податку на прибуток"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (На з 01.01.2004р.- 10%, була 6,25%);

група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4(На з 01.01.2004р.- 6%, була - 3,75%,);

група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для електронного оюроблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у т.ч. стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів чи предметів (На = 15%).

Оскільки норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів, то при перевірці слід звернути увагу на правильність визначення балансової вартості та правомірність проведення її індексації (пп.8.3 – 8.4 ) Закону про прибуток.

5.5. Перевірка правильності остаточного розрахунку об’єкту оподаткування

Відповідно до ст.3 Закону про прибуток об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з п.4.3 Закону про прибуток на суму валових витрат платника податку, визначених ст.5 Закону та суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із ст.8 і 9 цього Закону.

Якщо об'єкт оподаткування від’ємним, то, відповідно до п.6.1 Закону про прибуток, сума такого від’ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від’ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

6. Перевірка правильності застосування ставок податку.

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25% до об'єкта оподаткування. При оподаткуванні доходів від грального бізнесу застосовується ставка 30%. Але є винятки, які необхідно брати до уваги: так, наприклад, доходи від страхової діяльності (крім страхування життя) страховиків-резидентів оподатковуються за ставкою у розмірі 3% від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності, інші виняткові випадки регламентовані ст. 7 Закону про прибуток.

7. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток, а також правильності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності різниць, що виникають в наслідок розбіжності правил податкового і бухгалтерського обліку.

7.1. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій та відповідність даного відображення вимогам податкового законодавства щодо дат виникнення валових доходів та валових витрат.

Згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, наведеним у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV, доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Відповідно до ст. 11 Закону про прибуток датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Отже, валові витрати повинні визнаватися при оформленні господарськи операцій такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт 371 Кт 311 (в разі здійснення передоплати);

Дт 20, 28 та ін. Кт 631(при оприбуткуванні без попередньої оплати).

Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з нерезидентами чи реидентами, які сплачують податок на прибуток за нижчою ставкою, у складі єдиного/ фіксованого податку чи є звільненими від сплати даного податку, - є дата оприбуткування або фактичного отримання товарів (робіт, послуг) незалежно від наявності їх оплати.

Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку. Датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.

Валові витрати повинні визнаватися при оформленні господарськи операцій такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт 311 Кт 681 (реалізація при попередній оплаті);

Дт 361, 377 Кт 70 (реалізація без передоплати)

7.2. Перевірка обгрунтованості відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, та правильності їх відображення в бухгалтерському обліку та Балансі.

Розбіжності між обліковим прибутком/збитком (визначеним в бухгалтерському обліку і відображеним у Звіті про фінансові результати за звітний період) та податковим прибутком/збитком (визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період) обумовлені існуванням постійних та тимчасових різниць.

Постійні різниці виникають в поточному звітному періоді та не анулюються у наступних звітних періодах, вони пов’язані з відмінностями у нормах, викладених в П(С)БО та у Законі про прибуток.

№ Назва статей витрат Інформація в бух.обліку Інформація в податковому обліку

1 Амортизація основних засобів невиробничого призначення Дт 92, 93, 94

Кт 131 Амортизація не нараховується

2 Витрати на пально-мастильні матеріали, витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням легкових автомобілів Дт 91, 92, 93

Кт 203, 372 Включаються до складу валових витрат в межах 50%

3 Визнані штрафи, пені, неустойки Дт 948

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар